Business & Management

Planifikimi dhe menaxhimi i projekteve

May 20 2016
0 Shpërndarje
Planifikimi dhe menaxhimi i projekteve

art-managment-futureAtdhe Buja

Qëllimi i këtij artikulli është që të jepet një pasqyrë e qartë e proceseve të planifikimit dhe menaxhimit projektit dhe të shihet mjaftueshëm rëndësia e aplikimit të udhëzuesve e standardeve për menaxhim suksesshëm projekteve. Këtu është shfrytëzuar edhe një pjesë nga eksperienca në menaxhimin projekteve në vendin tonë, për të shprehur një gjendje reale të rasteve dështimit projekteve dhe ndikimi i organizatës në projekt.

Standardet si objektiv kryesor kanë për të siguruar një gjuhë të përbashkët në mënyrë që blerësit, furnizuesit, zhvilluesit, menaxherët e teknikët të përfshirë në zhvillimin e softuerit të arrijnë të kuptohen.

Rastet e dështimit të projekteve

Ne e dimë që projekti ka 5 fazat e veta të zhvillimit dhe duhet ndjekur me rigorozitet që të gjitha nga projekt menaxherët e që janë: inicimi, planifikimi, ekzekutimi – zhvillimi, mbyllja e krahas këtyre monitorimi dhe kontrollimi. Në shumicën e rasteve projektet dështojnë ose nuk japin rezultat suksesi për shkak të mos definimit qartë fazës së parë të planifikimit, ku pjesa më e madhe e proceseve duhet zhvilluar dhe marrë parasysh në këtë pjesë të fazës, faza e tretë monitorimi dhe kontrolli e mbyllja e projektit të cilave nuk i jepet rëndësi e ekzekutimit sipas planit apo standardit adekuat të menaxhimin e planifikimit projekteve nga projekt menaxheri. Për shkak që në këto dy faza nuk i jepet rëndësi e definimit e ekzekutimit të proceseve e sidomos në fazën e planifikimit e që nga të gjitha standardet internacionale vlerësohet më e rëndësishmja si çelës kyq i suksesit, projektet eskalojnë në kohë e kosto dhe nuk japin rezultat konkret produkt apo shërbim.

Planifikimi dhe menaxhimi i projektit

Rregullat që duhen respektuar për procesin e menaxhimit të projektit, që nga faza 0 (zero) specifikat e deri te mbyllja projektit, janë të paraqitura mëposhtë. Së pari duhet të kuptojmë modelet e zhvillimit softuer-it të cilat paraqesin procese dhe metodologji të ndryshme që zgjedhen për zhvillimin e projektit varësisht nga qëllimi dhe objektivat e projektit. Duke iu referuar udhëzuesit BABOK apo ISO/IEC 12207 kemi këto modele të zhvillimit softuer-it: Waterfall, V, W, Incremental, RAD, Agile, Iterative, Spiral.

Faza e Inicimit

Paraqet procesin e përgaditjes së dokumentit që zyrtari